UTSA-74: A MOF-74 Isomer with Two Accessible Binding Sites per Metal Center for Highly Selective Gas Separation

Feng Luo, Changsheng Yan, Lilong Dang, Rajamani Krishna, Wei Zhou, Hui Wu, Xinglong Dong, Yu Han, Tong-Liang Hu, Michael O’Keeffe, Lingling Wang, Mingbiao Luo, Rui-Biao Lin, Banglin Chen

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

356 Scopus citations

Search results