Stepwise cyanation of naphthalene diimide for n-channel field-effect transistors

Jingjing Chang, Qun Ye, Kuo-Wei Huang, Jie Zhang, Zhikuan Chen, Jishan Wu, Chunyan Chi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

88 Scopus citations

Search results