Resource (Light and Nitrogen) and Density-Dependence of Seaweed Growth

Xi Xiao, Susana Agusti, Fang Lin, Caicai Xu, Yan Yu, Yaoru Pan, Ke Li, Jiaping Wu, Carlos M. Duarte

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

12 Scopus citations

Search results