Novel algorithm for automated genotyping of microsatellites

Toshiko Matsumoto*, Wataru Yukawa, Yasuyuki Nozaki, Ryo Nakashige, Minori Shinya, Satoshi Makino, Masaru Yagura, Tomoki Ikuta, Tadashi Imanishi, Hidetoshi Inoko, Gen Tamiya, Takashi Gojobori

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

13 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Novel algorithm for automated genotyping of microsatellites'. Together they form a unique fingerprint.