Four new antibacterial xanthones from the marine-derived actinomycetes Streptomyces caelestis

Ling-Li Liu, Ying Xu, Zhuang Han, Yong-Xin Li, Liang Lu, Pok-Yui Lai, Jia-Liang Zhong, Xianrong Guo, Xixiang Zhang, Pei-Yuan Qian

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

44 Scopus citations

Search results