Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices

Shu Zhang, Jinbo Pang*, Yufen Li, Feng Yang*, Thomas Gemming, Kai Wang, Xiao Wang, Songang Peng, Xiaoyan Liu, Bin Chang, Hong Liu*, Weijia Zhou, Gianaurelio Cuniberti*, Mark H. Rümmeli

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

27 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Emerging Internet of Things driven carbon nanotubes-based devices'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Keyphrases