Asymmetric metal–organic frameworks with double helices for enantioselective recognition

Yang Li, Shumei Chen, Zhong-Xuan Xu, Xin Wu, Huabin Zhang, Jian Zhang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Search results