A unified framework for packing deformable and non-deformable subcellular structures in crowded cryo-electron tomogram simulation.

Sinuo Liu, Xiaojuan Ban, Xiangrui Zeng, Fengnian Zhao, Yuan Gao, Wenjie Wu, Hongpan Zhang, Feiyang Chen, Thomas Hall, Xin Gao, Min Xu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Search results