CCDC 1891947: Experimental Crystal Structure Determination : (N,N'-(3,3,5-triethylpyridine-2,6(1H,3H)-diylidene)bis[P,P-di-t-butyl(phosphinous amidato)])-(trifluoromethanesulfonato)-nickel

  • Changguang Yao (Creator)
  • Tonghuan Zhang (Creator)
  • Chunhui Zhou (Creator)
  • Kuo-Wei Huang (Creator)
  • Tonghuan Zhang (Creator)

Dataset

Cite this